OBAVIJEST O ZAŠTITI VODOMJERA I VODOVODNIH INSTALACIJA

 

 

            Molimo sve korisnike koji su priključeni na vodovodni sustav da zbog nadolazećih zimskih uvjeta i niskih temperatura zaštite svoje vodomjere i vodovodne instalacije kako bi spriječili oštećenje i smrzavanje vodomjera i vodovodnih instalacija.

 

Kao zaštita od smrzavanja može se koristiti bilo koji termo-izolacijski materijal. Za zaštitu vodomjera ne preporučuje se koristiti materijale koji upijaju vodu poput kartona, spužve, tekstila i dr.

            

U slučaju oštećenja vodomjera i vodovodnih instalacija korisnici će sami snositi troškove oštećenja jer prema Zakonu o komunalnoj djelatnosti vlasnik stambene jedinice dužan je za ispravno funkcioniranje mjernog uređaja pridržavati se tehničkih normativa i standarda isporučitelja usluge.

 

Broj: 376/23

Datum: 06.11.2023. godine

 

Na temelju članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a broj: 04/19), članka 9. Pravilnika o radu broj: 406/19 od 22.11.2019. godine i članka 30. Statuta „Komunalnog“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19), direktor poduzeća je donio sljedeću

 

O D L U K U

o imenovanju komisije za provedbu javnog natječaja

 

Članak 1.

Ovom odlukom imenuje se Komsija za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje za radna mjesta bravar i vozač teretnog vozila, u sljedećem sastavu:

-          Pavo Goluža dipl. oec

-          Tomislav Čoko mag. iur

-          Dražen Vujnović mag. Turizma i zaštite okoliša

Članak 2.

Za tajnika Povjerenstva za provedbu javnog natječaja imenuje se Ivona Pavlović dipl . oec. koja će obavljati administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije za provedbu javnog natječaja.

Članak 3.

Članovi Komsije dužni su u roku od osam (8) dana održati prvu sjednicu i izabrati između sebe predsjedavajućeg Komisije i donijeti Poslovnik o radu komisije.

Članak 4.

Zadatak članova Komisije za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje za radna mjesta vodoinstalater i vozač teretnog vozila u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji je da izvrši sljedeće zadatke:

1.      otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici;

2.      provodi pismeni i usmeni ispit;

3.      utvrđuje listu kandidata nakon provedenog postupka;

4.      ostavlja poslodavcu izvještaj i listu uspješnih kandidata o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi komisije;

5.      obavlja i druge poslove vezane za provođenje javnog natječaja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici „Komunalnog“ d.o.o. Stolac                                                              

 

                                                                                                      D I R E K T O R

                                                                                                            Marinko Papac, dipl.ing.

Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), članka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a broj: 04/19), članka 30. Statuta „Komunalnog“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19) i članka 5. i 7. Pravilnika o radu broj: 406/19 od 22.11.2019. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj: 366/23 od 26.10.2023. godine direktor raspisuje:

 

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

1.      Bravar – jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme za 12 mjeseci s probnim radom od tri (3) mjeseca

 

Mjesto rada - Stolac

 

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

-          18 godina života

-          opća zdravstvena sposobnost

 

Potrebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

-          srednja stručna sprema  (SSS), bravar- limar

-          radno iskustvo – 1 godina

 

Opis poslova: za radno mjesto pod točkom 1.

-          obavlja poslove održavanja (pregled, podešenje, podmazivanje, čišćenje, otklanjanje mogućih kvarova, izmjena dijelova) na crpnim i klornim stanicama,

-          održava čistoću na radnom mjestu i postrojenjima,

-          prati i regulira dezinfekcijska sredstva u vodi u crpnim stanicama,

-          obavlja limarske i bravarske poslove na objektima i opremi poduzeća i po potrebi na drugim mjestima,

-          odgovoran je za evidenciju o utrošenom materijalu i njegovom racionalnom utrošku,

-          odgovoran je za kvalitetu izvedenih radova,

-          može biti raspoređen na druge radne zadatke za koje posjeduje potrebne kvalifikacije,

-          nakon obavljenog posla dužan je uredno popuniti radni nalog i vratiti ga nadređenom,

-          tijekom obavljanja poslova obvezan se držati mjera zaštite na radu,

-          po nalogu rukovoditelja tehničke službe, direktora, poslovođe na održavanju vodovoda i kanalizacije i poslovođe na održavanju javnih površina i deponije, obavlja i druge poslove iz oblasti koji su neposredno proistekli iz tih poslova, a nisu navedeni.

 

 

2.      Vozač teretnog vozila jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme za 12 mjeseci s probnim radom od tri (3) mjeseca

 

Mjesto rada - Stolac

 

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

-          18 godina života

-          opća zdravstvena sposobnost

 

Opis poslova:   za radno mjesto pod točkom 2.      

-          zadužuje vozilo i odgovara za isto,

-          dužan je racionalno trošiti materijal koji koristi i koji mu je na raspolaganju,

-          upravlja motornim vozilima na određenim relacijama i po potrebi vrši utovar, istovar i prijevoz materijala prema normativima struke,

-          može biti raspoređen na radne zadatke i bez vozila za koje posjeduje potrebne kvalifikacije,

-          brine se  o ispravnosti vozila, čisti ga i pomaže pri opravci vozila, te sam vrši sitnije popravke na vozilu,

-          prije vraćanja vozila na parkirno mjesto unutar kruga dužan ga je oprati i očistiti na za to predviđenom mjestu,

-          obavještava neposrednog rukovoditelja o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila

-          vodi računa o teretu koji prevozi pridržavajući se pozitivnih zakonskih propisa,

-          prije početka obavljanja poslova dužan je uzeti putni nalog,

-          nakon obavljenog posla dužan je uredno popuniti radni nalog i vratiti ga nadređenom,

-          upisuje u nalog podatke o prijeđenim kilometrima, utrošku goriva i maziva,

-          brine se o blagovremenom izvršenom tehničkom pregledu,

-          po potrebi zamjenjuje rukovoditelja građevinskim strojevima, ako za to ima potrebne kvalifikacije,

-          tijekom obavljanja poslova obvezan se držati mjera zaštite na radu,

-          po nalogu rukovoditelja tehničke službe, direktora, poslovođe na održavanju vodovoda i kanalizacije i poslovođe na održavanju javnih površina i deponije, obavlja i druge poslove iz oblasti koji su neposredno proistekli iz tih poslova, a nisu navedeni.

Potrebni uvjeti:

-          srednja stručna sprema (SSS) 

-          vozačka dozvola C kategorije

-          radno iskustvo – 1 godina

 

 

Dokumenti koji se dostavljaju:

Uz potpisanu Prijavu na javni natječaj (Obrazac prijave na javni natječaj može se preuzeti na web stranici „Komunalno“ d.o.o. Stolac – http://www.komunalno-stolac.ba/ i zgradi poduzeća na adresi Humska bb, 88 360 Stolac) kandidati su dužni dostaviti i sljedeće dokumente:

 

-         uvjerenje o državljanstvu

-         svjedodžbu o traženoj stručnoj spremi

-         uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu

 

Kandidat koji bude najbolje rangiran prije potpisivanja Ugovora o radu dužan je dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca) te uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).

Svi dokumenti koji se dostavljaju trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Napomena: Na temelju čl.17. i 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u (Narodne novine HNŽ“, broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o pravima branitelja, o čemu je uz prijavu na natječaj potrebno dostaviti dokaz.

 

Adresa na koju se dostavljaju prijave:

Prijave na javni natječaj slati putem pošte preporučeno na sljedeću adresu: „Komunalno“ d.o.o. Stolac, Humska bb, 88360 Stolac s naznakom „Javni natječaj za prijem u radni odnos – bravar/vozač teretnog vozila“ ili predati osobno na protokol poduzeća.

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja izvršit će se u skladu sa Zakonom o radu FBIH („Službene novine FBIH“, br. 26/16 i br. 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-u  („Službene novine HNŽ-a broj: 04/19) i Pravilnikom o radu poduzeća broj: 406/19.

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                   D I R E K T O R

                                                                                                               Marinko Papac, dipl.ing

 

 

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da je Odlukama Gradskog vijeća Grada Stoca došlo do promjene odnosno usklađivanja cijena vode svih vodoopskrbnih sustava u gradu Stocu koje smo mi obvezni implementirati, a sve u skladu s Zakonom o komunalnim djelatnostima HNŽ-a.

Navedene odluke možete pogledati i preuzeti na našoj stranici u stavkama "Dokumenti".