Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), članka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a broj: 04/19), članka 30. Statuta „Komunalnog“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19) i članka 5. i 7. Pravilnika o radu broj: 406/19 od 22.11.2019. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj: 212/23 od 26.06.2023. godine direktor raspisuje:

 

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

1.      Vodoinstalater – jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme za 12 mjeseci s probnim radom od tri (3) mjeseca

 

2.      Mjesto rada - Stolac

 

3.      Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

-          18 godina života

-          opća zdravstvena sposobnost

 

4.      Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

-          srednja stručna sprema tehničkog smjera (SSS)

-          radno iskustvo – 1 godina

-          položen vozački ispit B kategorije

 

5.      Opis poslova:

 

-          obavlja radove na izgradnji, popravcima i održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže,

-          obavlja poslove priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu;

-          vrši sve vodoinstalaterske poslove na uvođenju, održavanju i popravcima vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u stambenim objektima prema normativima i standardima struke,

-          obavlja poslove održavanja izvorišta vode, vodosprema, crpnih postrojenja i postrojenja za klor,

-          obavlja zamjenu klora i kontrolira razinu klora,

-          nakon obavljenog posla dužan je uredno popuniti radni nalog i vratiti ga nadređenom,

-          dužan je prijaviti svaki nelegalni priključak ili drugu radnju, koja se odnosi na krađu vode i druge nelegalne aktivnosti,

-          odgovoran je za evidenciju o utrošenom materijalu i njegovom racionalnom utrošku,

-          odgovoran je za kvalitet izvedenih radova što potpisuje u građevinskom dnevniku,

-          u slučaju potrebe vrši smjenska dežurstva u crpnoj stanici,

-          vrši zamjene vodomjera i drugih vodovodnih instalacija,

-          obavlja pripremne radove za izvršenje posla,

-          u slučaju kvara na vodovodnoj mreži dužan se odazvati i poslije radnog vremena radi otklanjanja kvara,

-          obavlja poslove isključenja korisnika s vodovodne mreže,

-          tijekom obavljanja poslova obvezan se držati mjera zaštite na radu,

-          po nalogu rukovoditelja tehničke službe, direktora i poslovođe na održavanju vodovoda i kanalizacije obavlja i druge poslove iz oblasti koji su neposredno proistekli iz tih poslova, a nisu navedeni.

 

6.      Dokumenti koji se dostavljaju:

Uz potpisanu Prijavu na javni natječaj (Obrazac prijave na javni natječaj može se preuzeti na web stranici „Komunalno“ d.o.o. Stolac – http://www.komunalno-stolac.ba/ i zgradi poduzeća na adresi Humska bb, 88 360 Stolac) kandidati su dužni dostaviti i sljedeće dokumente:

-         uvjerenje o državljanstvu

-         svjedodžbu o traženoj stručnoj spremi

-         uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu

 

Kandidat koji bude najbolje rangiran prije potpisivanja Ugovora o radu dužan je dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca) te uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).

Svi dokumenti koji se dostavljaju trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

 

7.      Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Napomena: Na temelju čl.17. i 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u (Narodne novine HNŽ“, broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o pravima branitelja, o čemu je uz prijavu na natječaj potrebno dostaviti dokaz.

 

8.      Adresa na koju se dostavljaju prijave:

Prijave na javni natječaj slati putem pošte preporučeno na sljedeću adresu: „Komunalno“ d.o.o. Stolac, Humska bb, 88360 Stolac s naznakom „Javni natječaj za prijem u radni odnos – vodoinstalater“ ili predati osobno na protokol poduzeća.

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja izvršit će se u skladu sa Zakonom o radu FBIH („Službene novine FBIH“, br. 26/16 i br. 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-u  („Službene novine HNŽ-a broj: 04/19) i Pravilnikom o radu poduzeća broj: 406/19.

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                   D I R E K T O R

                                                                                                               Marinko Papac, dipl.ing