Broj: 376/23

Datum: 06.11.2023. godine

 

Na temelju članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a broj: 04/19), članka 9. Pravilnika o radu broj: 406/19 od 22.11.2019. godine i članka 30. Statuta „Komunalnog“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19), direktor poduzeća je donio sljedeću

 

O D L U K U

o imenovanju komisije za provedbu javnog natječaja

 

Članak 1.

Ovom odlukom imenuje se Komsija za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje za radna mjesta bravar i vozač teretnog vozila, u sljedećem sastavu:

-          Pavo Goluža dipl. oec

-          Tomislav Čoko mag. iur

-          Dražen Vujnović mag. Turizma i zaštite okoliša

Članak 2.

Za tajnika Povjerenstva za provedbu javnog natječaja imenuje se Ivona Pavlović dipl . oec. koja će obavljati administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije za provedbu javnog natječaja.

Članak 3.

Članovi Komsije dužni su u roku od osam (8) dana održati prvu sjednicu i izabrati između sebe predsjedavajućeg Komisije i donijeti Poslovnik o radu komisije.

Članak 4.

Zadatak članova Komisije za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje za radna mjesta vodoinstalater i vozač teretnog vozila u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji je da izvrši sljedeće zadatke:

1.      otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici;

2.      provodi pismeni i usmeni ispit;

3.      utvrđuje listu kandidata nakon provedenog postupka;

4.      ostavlja poslodavcu izvještaj i listu uspješnih kandidata o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi komisije;

5.      obavlja i druge poslove vezane za provođenje javnog natječaja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici „Komunalnog“ d.o.o. Stolac                                                              

 

                                                                                                      D I R E K T O R

                                                                                                            Marinko Papac, dipl.ing.