Obavještavaju se korisnici koji su priključeni na vodovodnu mrežu da u dijelu Banovinske ulice(iznad restorana Sampjero do kraja ulice uzvodno), te više gradske zone dana 16.03.2021. godine (utorak) i 17.03.2021. godine (srijeda) u vremenu od 09.00 do 14.00 h neće imati vode zbog saniranja kvara  na vodovodnoj mreži.            

 

 

Molimo vas za razumijevanje!

Broj: 38-3/21

Datum: 15.02.2021. godine

 

 

Na osnovu članka 64. stavak (1) točka b, članka 70. stavak (1), (3) i (6), članka 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)  i članka 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma  („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14),  direktor poduzeća         d o n o s i:

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Članak 1.

 

Dodjeljuje se ugovor ponuđaču Hidrosanitas BH d.o.o, sa adresom Stepe Stepanovića, Trebinje kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku robe – mjerna i upravljačka oprema (crpna stanica), po ukupnoj cijeni ponude u iznosu od 1.350,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.579,50 KM sa PDV-om.

                                                                                              

Članak 2.

 

Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem Hidrosanitas BH d.o.o regulirati međusobna prava i obaveze u svezi predmetne nabavke na temelju ugovora, shodno zahtjevima ugovornog organa i zakonskim propisima.

 

Članak 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje službenik za javne nabavke poduzeća.

 

Članak 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.komunalno-stolac.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

                                                                      

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 38/21 od 10.02.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem izravnog sporazuma.       Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.800,00 KM, odnosno sa PDV-om 2.106,00 KM.

Pismeni zahtjev za ponude broj 38-1/21 od 10.02.2021. godine upućen je ponuđaču: Hidrosanitas BH  d.o.o. i Gea eS d.o.o. Ponuđači kojima su upućeni pozivi za dostavu ponude su dostavili uredno popunjene obrasce za dostavljanje ponude.

Poziv za dostavu ponude upućen je dobavljaču koji je  dostavio uredno popunjene obrasce.

U postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima, a nesporno je da je ispitivanjem tržišta putem pismenog zahtjeva za ponudu utvrđeno da je odabrana ponuda najpovoljnijeg ponuđača prihvatljiva za Ugovorni organ, što je i razlog donošenja odluke iz dispozitiva.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dopuštena žalba.

 

 

 

 

 

 

 

 

      D I R E K T O R

____________________

    Marinko Papac, dipl.ing   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

1.       Ponuđačima

2.       a/a

Obavještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodnu mrežu da u mjestu Radimlja dana 12.02.2021. godine (petak) u vremenu od 08.00 do 10.00h neće imati vode zbog radova na vodovodnoj mreži.        

 

 

Molimo vas za razumijevanje!